Ureditev vaškega kala v Mršah

Fizično oddan predlog  –  20. 10. 2020  –  Hrpelje-Kozina
Slika  2
Slika 2

Opis projekta

Predlog projekta se nanaša na vaški kal v Mršah, ki se nahaja ob cesti 100 m severno od vasi Mrše na parcelni št.: 773/71, šifra KO: 2572 v občini Hrpelje – Kozina. Območje obdelave obsega zemljišče, kjer je obstoječi kal ter območje navezave (Slika 1).
Vaški kal v Mršah je nekoč služil predvsem kot napajališče za živino, ob njem pa je potekalo tudi družabno vaško življenje. Vaščanke so ob kalu z veseljem »oprale umazano perilo«. Mlajši vaščani pa so uganjali mladostniške vragolije. Poleti so se v kalu kopali, pozimi pa drsali. Marsikateri starejši vaščan še pomni ledene zimske kopeli iz svojega otroštva, ko se je led v kalu udrl pod nogami. V vasi sta bili nekoč tudi dve ledenici, v kateri so shranjevali led, ki so ga pozimi lomili v tem in drugih kalih v vasi ter ga poleti vozili v Trst za potrebe bolnice in ribarnic.
V Mršah so bili nekoč vsaj štirje kali, od katerih je obravnavani kal še najbolje ohranjen. Zaradi naravno nepropustne flišnate podlage ga sicer ne ogroža izsušitev, kljub temu pa je še kako potreben obnove in zaščite. Kal je pred desetletji izgubil svojo prvotno vlogo, zato se kotanja, v kateri se nahaja, postopoma polni z muljem in počasi izginja. Lesnata vegetacija ob kalu se je zelo razbohotila in »sili« v vodno telo. Vodno površino preraščajo tudi lokvanji, ki grozijo, da bodo počasi »zadušili« kal in živelj v njem (Slika 2).
Poleg naravnih procesov kal ogrožajo tudi antropogeni vplivi. Kal je namreč s treh strani obdan s potmi: na zahodni strani neposredno meji na brkinsko slemensko cesto, s severne in južne strani pa je dostop do poljskih poti. Posledično so ob ali celo v območju kala, kadar je gladina vode nižja, nemalokrat opazne sledi koles vozil. Iz slemenske ceste se v kal potencialno iztekajo onesnažene meteorne vode (npr. sol za vzdrževanje cest pozimi, itd.). Med kalom in slemensko cesto se nahaja tudi propust za vodo, kjer izteka voda iz kala, zato je gladina nižja kot je bila pred leti.
Vaška skupnost Mrše želi z obnovo kal urediti tako, da bo opravljal funkcijo zadrževalnika ujete površinske vode, zagotavljal življenjski prostor na vodo vezanih rastlin in živali ter prostor za počitek in občudovanje lepot Brkinov. Za ureditev kala bi bilo tako potrebno izčrpati vodo, očistiti vodno kotanjo, odstraniti mulj in zarast okoli in v kalu. Dno kala je predvidoma nepropustno, po potrebi bi se utrdilo ilovnato podlago. Na stičišču s potmi bi bilo potrebno obnoviti brežino in zgraditi zid iz lokalnega kamna peščenjaka (cca 20 m) za razmejitev vodne kotanje in poti. Potrebno je najti tudi ustreznejšo rešitev za umestitev propusta za vodo (npr. v novo vzpostavljeni zid), ki bi omogočala zadrževanje večje količine vode v kalu. Preučiti je potrebno iztekanje onesnaženih meteornih voda iz ceste v kal ter urediti prehode z usmerjevalnimi ograjami za dvoživke v primeru, da so v času migracij dvoživk v kale prisotne črne točke povozov dvoživk. Smotrna bi bila ureditev dostopa do kala in ureditev prostora z mizo in klopmi za druženje vaščanov in postanek turistov ter postaviti tablo z informativno in ozaveščevalno vsebino. Potrebno bi bilo tudi urediti okolico po končanih delih in preprečevati naselitev tujerodnih vrst.
Predlagani projekt bi se izvedel v sodelovanju Občine Hrpelje - Kozina, zunanjih izvajalcev, vaščanov, Javnega zavoda Park Škocjanske jame in nosilcev urejanja prostora/soglasodajalcev (npr. Direkcija RS za infrastrukturo, ZRSVN).

Z izvedbo predlaganega projekta bi kal »pomladili« in podaljšali njegovo življenje za nekaj desetletij, s čimer bi prispevali k ohranjanju naravne dediščine in kulturne krajine. Hkrati bi vas pridobila območje za druženje in možnost za prezentacijo naravnih vrednot in pomena kalov obiskovalcem, ki se sedaj v vasi le redko ustavijo, kar bi se z ureditvijo prostora za druženje in dostopa lahko spremenilo.

Dokumenti

Vrednost projekta

10000 €