Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločajo občanke in občani. Sami predlagajo projekte in določijo, kateri so najnujnejši in bi največ prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v skupnosti.

Kako deluje?

1

ZBIRANJE PREDLOGOV 1. 10. - 21. 10. 2020

Občanke in občani oddajo predloge projektov do 21. 10. 2020. Posamezen predlog projekta mora biti v skladu z navodili, njegova vrednost pa ne sme biti višja od 10 000 €. Predlog lahko oddate preko obrazca v prostorih občine Hrpelje - Kozina ali preko spleta.

2

PREGLED PREDLOGOV 21. 10. - 4. 11. 2020

Vse oddane predloge pregleda komisija, ki vsak oddan predlog finančno ovrednoti in preveri, če je izvedljiv, skladen z zakonodajo, znotraj geografskega območja in časovnice izvajanja participativnega proračuna ter v skladu z pravili glede vrednosti predlogov. Komisija lahko podobne predloge združi.

3

GLASOVANJE 3. 12. - 10. 12. 2020

Glasovanje bo izvedeno preko spleta ali v prostorih občine Hrpelje - Kozina v času uradnih ur. Sodeluje lahko vsak prebivalec ali prebivalka s stalnim ali začasnim bivališčem v Občini Hrpelje - Kozina, ki je dopolnil/-a 14 let. Glasuje se tako, da občan/-ka razdeli predvidena sredsteva za participativni proračun med projekte, za katere si želi, da bi bili izvedeni.

4

RAZGLASITEV REZULTATOV 15. 12. 2020

Po končanem glasovanju bo občina preverila rezultate in razglasila projekte, ki so bili izbrani. Izbrani projekti bodo predlagani v potrditev Občinskemu svetu občine Hrpelje - Kozina za proračunski leti 2021 in 2022.

5

SPREMLJANJE IZVEDBE

V tej fazi cikla participativnega proračuna bomo skrbeli za ažurno obveščanje o napredovanju projektov ter sprotno posodabljanje njihovih časovnic. Postopek implementacije projektov bomo dokumentirali tudi z vizualnimi materiali, zaključene projekte pa opremili z opisom in slikami.